จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.)

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา 20 ปี พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดำเนินการติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และงบประมาณที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดพะเยา การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา และการโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar