จังหวัดพะเยา ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายบำรุง  สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายเทวา  ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
     1. การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
     2. การแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืน
     3. การขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการ
     4. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
     5. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำนักงานที่ดินแบบออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     6. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้ 
     7. การขับเคลื่อนโครงการตามผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
     8. การสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากกรณีความขัดแย้งอิสราเอล - ปาเลสไตน์ 
     9. การอนุรักษ์ฟื้นฟู ยกระดับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
     10. การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
     11. โครงการ Solar ภาคประชาชน และโครงการขอเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
     12. โครงการระบบคะแนนสะสม Watt-D Point โดย PEA
     13. การพัฒนาระบบประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค
     14. การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของการประปาส่วนภูมิภาค
     15. การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย
     16. การจัดการน้ำเสียชุมชน
     17. การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    18. การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต
    19. ประเด็นเร่งด่วนการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชน จากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
     20. การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
     21. การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประเด็นที่ 6 การบริการประชาชนแบบ One Stop Service
     22. การส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง
     23. การตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารในช่วงเทศกาลลอยกระทง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ