สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.จังหวัดพะเยา) ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.จังหวัดพะเยา) ครั้งที่ 10/2566 ที่ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้

1. ขอความเห็นชอบให้โอนพนักงานส่วนตำบลไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการประเภทอื่น

2. ขอความเห็นชอบให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากราชการ

3. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

4. ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา

5. ขอความเห็นชอบโอนพนักงานส่วนตำบลและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

6. ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

7. การพิจารณาดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ