ด่วน!! วิทยาลัยพยาบาลฯ พะเยา รับสมัครเข้าเรียนหลักสูตร “ผู้ช่วยพยาบาล” ปีการศึกษา 2566 อสม., ลูก อสม. เรียนฟรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (วพบ.พะเยา) เปิดรับสมัครและคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (บุตร อสม.) และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนให้ อสม. ได้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถในการดูแลประชาชน และเปิดโอกาสให้ บุตร อสม. ได้เข้าศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ที่สนับสนุนการดำเนินการในระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (วพบ.พะเยา)  ได้รับมอบหมายให้ผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 120 คน ดังนี้ อสม./บุตร อสม. จังหวัดเชียงราย จำนวน 60 คน, อสม./บุตร อสม.จังหวัดพะเยา 25 คน และบุคคลทั่วไป 35 คน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
ประเภท อาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ บุตรอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (บุตร อสม.)
     - อาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีอายุ 18 – 50 ปี
     - บุตรอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (บุตร อสม.) มีอายุ 16 – 35 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
     - มีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดพะเยา หรือ จังหวัดเชียงราย
     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
     - ปฏิบัติหน้าที่อาสมัครสาธารณสุข มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร กรณีที่ใช้โควตาบุตรอาสมัครสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดยสายเลือดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
ฯลฯ (รายละเอียดอื่นตามประกาศวิทยาลัยฯ)

 

การรับสมัคร ผู้สมัครต้องแจ้งความประสงค์เข้าศึกษากับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่สังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และส่งเอกสารการสมัครให้ วพบ.พะเยา ตามระยะเวลาที่กำหนด
ข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าศึกษาในโควตา อสม./บุตร อสม. 
     - ได้รับทุนเรียนฟรีโดยเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร (สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว ผู้เข้าศึกษาจะต้องจ่ายเอง)
     - ไม่มีข้อผูกพันในการเข้าทำงานหรือบรรจุเข้ารับราชการและการศึกษาหลักสูตร ไม่เป็นเหตุให้พ้นสภาพการเป็นอาสาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
     - ผู้เข้าศึกษาต้องเข้าศึกษาตามการจัดสรรสถานที่ศึกษา ที่คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด
     - กำหนดโควตาการเข้าศึกษา รพ.สต. แห่งละ 1 โควตา หากมีผู้สมัครมากกว่า 1 คนให้เป็นดุลพินิจของวิทยาลัยในการรับนักศึกษา 

ประเภท บุคคลทั่วไป
คุณสมบัติทั่วไปเบื้องต้น 
     - มีอายุ 16 – 35 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
      ฯลฯ (รายละเอียดอื่นตามประกาศวิทยาลัยฯ)
การรับสมัคร ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานตามประกาศ ให้ วพบ.พะเยา ตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าศึกษาในโควตาบุคคลทั่วไป
     - การศึกษา มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) (สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าตรวจร่างกาย ค่าชุดและเครื่องแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ผู้เข้าศึกษาจะต้องจ่ายเอง)
     - การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในโควตาบุคคลทั่วไป ไม่มีข้อผูกพันในการเข้าทำงานหรือบรรจุเข้ารับราชการ

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 – 12 กันยายน 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0-5443-1779 ต่อ 145 หรือ 08-6440-6892 (ในวันและเวลาราชการ)


 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่2.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar