ผวจ.พะเยา ปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 32

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 32 กลุ่มที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 32 กลุ่ม 2 ระหว่างวันที่  5-23 มิถุนายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 สัปดาห์ และเข้าร่วมอบรมในชั้นเรียน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ในสัปดาห์ที่ 3 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 56 ราย
 

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กล่าว แสดงความยินดี และชื่นชม ต่อความสำเร็จของผู้บริหารทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ทั้งการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ เข้าร่วมอบรม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา การอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาผู้บริหารมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารมีความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กร โดยผู้บริหารระดับต้น มีบทบาทหลักในการนำนโยบายของผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางสู่การกำหนดกลยุทธ์ และกลวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นโยบาย และพันธกิจของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน รวมทั้งเป็นผู้ประสานเชื่อมต่อระหว่างผู้บริหารทุกระดับ และผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการบริหารงาน เป็นผู้นำที่เข้าใจตนเอง สามารถคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar