สภา อบจ.พะเยา ประกาศ ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 8 มิถุนายน 2566

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ตามประกาศสภาฯ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 มีกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน ถึง 12 มิถุนายน 2566

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้กำหนดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดังนั้น จึงขอเชิญซวนประชาชน และผู้สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ อบจ. ฝ่ายกิจการสภา 054-409400 - 403 ต่อ 23


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประชุมสภา อบจ..pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar