วิทยาลัยพยาบาลฯ พะเยา รับสมัครเข้าเรียนหลักสูตร “ผู้ช่วยพยาบาล” อสม., ลูก อสม. เรียนฟรี เปิดรับสมัคร 4-12 ก.ย. 66

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (วพบ.พะเยา) เปิดรับสมัครและคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (บุตร อสม.) และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนให้ อสม. ได้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถในการดูแลประชาชน และเปิดโอกาสให้ บุตร อสม. ได้เข้าศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ที่สนับสนุนการดำเนินการในระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (วพบ.พะเยา)  ได้รับมอบหมายให้ผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 120 คน ดังนี้ อสม./บุตร อสม. จังหวัดเชียงราย จำนวน 60 คน, อสม./บุตร อสม.จังหวัดพะเยา 25 คน และบุคคลทั่วไป 35 คน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
ประเภท อาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ บุตรอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (บุตร อสม.)
     - อาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีอายุ 18 – 50 ปี
     - บุตรอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (บุตร อสม.) มีอายุ 16 – 35 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
     - มีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดพะเยา หรือ จังหวัดเชียงราย
     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
     - ปฏิบัติหน้าที่อาสมัครสาธารณสุข มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร กรณีที่ใช้โควตาบุตรอาสมัครสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดยสายเลือดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
ฯลฯ (รายละเอียดอื่นตามประกาศวิทยาลัยฯ)

การรับสมัคร ผู้สมัครต้องแจ้งความประสงค์เข้าศึกษากับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่สังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และส่งเอกสารการสมัครให้ วพบ.พะเยา ตามระยะเวลาที่กำหนด
ข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าศึกษาในโควตา อสม./บุตร อสม. 
     - ได้รับทุนเรียนฟรีโดยเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร (สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว ผู้เข้าศึกษาจะต้องจ่ายเอง)
     - ไม่มีข้อผูกพันในการเข้าทำงานหรือบรรจุเข้ารับราชการและการศึกษาหลักสูตร ไม่เป็นเหตุให้พ้นสภาพการเป็นอาสาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
     - ผู้เข้าศึกษาต้องเข้าศึกษาตามการจัดสรรสถานที่ศึกษา ที่คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด
     - กำหนดโควตาการเข้าศึกษา รพ.สต. แห่งละ 1 โควตา หากมีผู้สมัครมากกว่า 1 คนให้เป็นดุลพินิจของวิทยาลัยในการรับนักศึกษา 

ประเภท บุคคลทั่วไป
คุณสมบัติทั่วไปเบื้องต้น 
     - มีอายุ 16 – 35 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
      ฯลฯ (รายละเอียดอื่นตามประกาศวิทยาลัยฯ)
การรับสมัคร ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานตามประกาศ ให้ วพบ.พะเยา ตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าศึกษาในโควตาบุคคลทั่วไป
     - การศึกษา มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) (สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าตรวจร่างกาย ค่าชุดและเครื่องแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ผู้เข้าศึกษาจะต้องจ่ายเอง)
     - การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในโควตาบุคคลทั่วไป ไม่มีข้อผูกพันในการเข้าทำงานหรือบรรจุเข้ารับราชการ

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 – 12 กันยายน 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0-5443-1779 ต่อ 145 หรือ 08-6440-6892 (ในวันและเวลาราชการ)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar